اگر خواهم غم دل با تو گویم جا نمی یابم

اگر خواهم غم دل با تو گویم جا نمی یابم

اگر جایی کنم پیدا ترا تنها نمی یابم

اگر جایی کنم پیدا و هم تنها تو را یابم

ز شادی دست و پا گم میکنم خود را نمی یابم

ناشناس

/ 0 نظر / 231 بازدید