معجزه از نفس ساحره دیدن دارد

شعر نغز از لب سرخ تو شنیدن دارد

 

زندگی در دل چشمان تو کندو زده است

طعم شیرین عسل با تو چشیدن دارد

 

آینه هر طرفی حس تو را می تابد

آنطرف دل، هیجانات دویدن دارد

 

صبح از عطر دلاویز تو سرمست شده

خواب از چشم زمین میل پریدن دارد

 

گفتم و باز شکستی دل من را اما...

ناز چشمان تو صدبار خریدن دارد

 

مستی از خمره ی احساس تو بر می خیزد

سیب کال هوسم ، شوق رسیدن دارد

 

آخر این غزلم را نفسی  وسوسه کن ..

کفر از سینه ی حوای تو چیدن دارد

سید مهدی نزاد هاشمی