می خواستم بگویم اَت اما... زمان نبود
گیرم که بود... بود... توان بیان نبود
 
گفتم اشاره ای بکنم... اهلِ نکته ای
دیدم دل ات به حاشیه هم داستان نبود
 
دیگر سکوت بود و من و تو که می روی
گویی که هیچ :.7;اطره ای بین مان نبود
 
با ما یکی نگفت پَری که قفس زدست
آوردگاهِ پر زدن اَش آسمان نبود
 
تو پیش فرض های دل اَم را به هم زدی
"من را به سخت جانیِ تو این گمان نبود"

مصطفی عمانیان