یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است