حس می کنم تمام تنم درد می کند
حرفــی نمی زنم دهنم درد می کند


حس قشنگ تک تک انگشت های تو
در دکـــمه های پیرهنـم درد می کند

در مـی زنــــم بیایـــی و بهتر ببینمت
هق هق صدای در زدنم درد می کند

روزی که بر جنازه ی من چنگ می زنی
آرام تـر بــــــزن!کفنــــــم درد مــــی کند

همزاد شاعرانه ی من بعد رفتنت
انگار نیمــــی از بدنم درد می کند

این روزها شبیه پرستوی گم شده
مرزی فراتر از وطنـــم درد می کند!

علیرضا الیاسی