ما که هی زخم زبــــان از کس و ناکس خوردیم
چه تفاوت که به ما زخــــم تبــــر هم بدهند

قوت ما لقمه‌ی نانی‌ست که خشک است و زمخت
بنویسید به ما خــــــون جگر هم بدهند

دوست که دل خوشی‌ام بود فقط خنجــــر زد
دشمنان را بسپارید که مرهــــــم بدهند

ناشناس