شب ِ ســـــــردیست ، هوا منتظر ِ باران است

وقت ِ خواب است و دلم پیش ِ تو سرگردان است...

 

شب به خیر ای نَفَسَت شرح ِ پریشـانی ِ من

مــــــاه پیشــــــــــــانی ِ من، دلبـــــــر ِ بارانــــــــــــی ِ من