با توام روزگار سختی نیست
بی تو تا روز مرگ ... وقتی نیست
.
فکرت آشفته خواب هایم را
بی تو در من خیال تختی نیست
.
در سرم جنگلی است از اشباح
بین این دار ها درختی نیست
.
به مذاقت اگرچه دریایم
طعم من غیر شور بختی نیست
.
تا بمیرم به بوی پیرهنت
در حیاطم طناب رختی نیست
.
امتحانم نکن به جان سختی
مرگ دور از تو کار سختی نیست ...