ای جمله‌ی بی کسان عالم را کس
یک جو کرمت تمام عالم را بس

من بی کسم و تو بی کسان را یاری
یا رب تو به فریاد من بی کس رس

ابوسعید ابوالخیر